Copyright 2022 - Custom text here
 • Ние работим за Вас

 • Работен процес

 • Споразумение за сътрудничество

 • B2B срещи

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30

21/10/2021

"Зелен сертификат" става задължителен от днес в България

Служебният здравен министър Стойчо Кацаров издаде заповед, с която от 21 октомври влизат в сила нови мерки срещу разпространението на COVID-19.

Ето какви са временните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.:

1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.

3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

5. Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

6. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.

7. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население.

8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

9. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от директора на училището.

10. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 7-9 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

11. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

12. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.

13. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.

14. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

15. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

16. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

17. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.

18. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

19. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.

20. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

21. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.

22. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.

23. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.

24. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

25. Преустановяват се посещенията в търговските центрове тип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ.

26. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.

27. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

28. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:

а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.

29. Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

30. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26, може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01- 733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.

 

07/06/2021

Българските граждани могат да влизат в Испания и с цифров сертификат на ЕС или с документ за ваксинация срещу COVID-19

Считано от днес, 7 юни 2021 г., българските граждани ще бъдат допускани при влизане в Испания, ако представят един от следните документи - за ваксинация, за отрицателен ПСР или бърз тест антигенен тест, документ за преболедуване на COVID-19 или Цифров сертификат на ЕС.

По информация на посолството ни в Мадрид, новите изисквания са в сила за всички граждани над 6-годишна възраст, които влизат на територията на Испания от рискови страни, включително от България.

Документът за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19 е необходимо да удостоверява, че са изминали 14 дни от поставянето на последната доза. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози ваксини срещу COVID-19 на производители, официално признати от ЕС.

PCR тестът е необходимо да бъде направен до 48 часа преди влизане с страната, а документът за преболедуване на COVID-19 трябва да е издаден от медицинско заведение и да е с валидност от 11-ия ден след направен положителен PCR тест до 180-ия ден.

Цифровият сертификат на ЕС за COVID-19 е нужно да удостоверява едно от четирите посочени изисквания – преболедуване на коронавирус, извършена ваксинация, PCR тест или бърз антигенен тест.

Документите може да се представят на испанските власти освен на испански или английски език, също и на френски или немски. Ако не са издадени на някой от четирите езика, следва да бъде представен превод на испански език, направен от официален орган (заклет преводач).

Продължава извършването на санитарен контрол на всички пътници, влизащи в Испания от чужбина – контрол на температурата и визуален контрол на общото състояние. Остава задължително и попълването на Формуляра за санитарен контрол, публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването на Испания на следния линк: https://spth.gob.es/ и получаването на QR код след попълването му.

Децата на възраст под 6 години не е необходимо да представят диагностични тестове, за да влязат в Испания. Въпреки това за тях също следва да се попълва Формуляра за санитарен контрол.

 

08/04/2021

Уебинар на тема "Ваксинацията на работното място"

Каним ви да се присъедините към среща-разговор с Доц.Д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, Професор Д-р Мария Николова, клиничен имунолог и адв. Мария Петрова, експер по медицинско право

Десет двустранни търговски камари обединяват сили, за да спомогнат на диалога между бизнеса, държавата и експертите, за да се оптимизират усилията на всички и да излезем от ситуацията по-силни заедно. Вземете участие в разговора като зададете въпросите си предварително на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Събитието ще се проведе на 15 април 2021г. от 14:00ч. онлайн чрез платформата Зуум. Прикачена покана за събитието.

Пълният запис на събитието тук: https://bit.ly/32r5CtT

 

 

11/11/2020

Испания изисква отрицателен PCR тест за гражданите от България

 

Испания ще наложи задължителен отрицателния PCR тест 72 часа преди пристигането на всички пътуващи от страни в риск от коронавирус. Това съобщи тази сряда El Pais  цитирайки Министерството на здравеопазването .Мярката влиза в сила от 23 ноември 2020г. Всички пътниците, попълващи контролен формуляр, преди да влязат в Испания, ще намерят допълнителен въпрос, който пита дали имат отрицателен резултат от PCR тест от предишните 72 часа.Властите могат да поискат да видят резултата от теста, който трябва да бъде оригинален документ, написан на испански или на английски език и който може да бъде представен на хартиен или електронен формат както и медицинско удостоверение относно здравословното им състояние.Ако не бъдат предоставени тези документи се поставят в 10-дневна задължителна карантина.

Канарските острови, които имат най-добрата коронавирусна ситуация в Испания, наскоро одобриха подобна мярка, която трябва да влезе в сила от 14 ноември 2020. В този случай тя засяга както чуждестранни, така и испански туристи, които няма да бъдат допуснати до хотел или друго туристическо настаняване без отрицателен тест, направен през последните 72 часа

 

 

 

21/08/2020

Наш член получава финансиране по оперативна програма

 Image opik-logo-shareМалка фирма в сферата на услугите и хотелиерството, която е член на нашата камара получи одобрение за финансиране  по процедура BG16RFOP002-2.073-9XX1 "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Отпускането на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансова подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност". Държавната помощ е в размер  на 100% от заявената, като целта на средствата ще бъдe да покрият част от най-неотложните нужди за суровини и заплати на компанията. Фирмата беше информирана за тази възможност чрез нашата организация, което още един път доказва, че сме тук за да помагаме както на големи, така и на малки предприятия. Всички са важни за нашата икономика.

Въпреки, че администрацията се задъхваше в началота от огромния брой подадени проекти, които трябваше да разглежда , сега след заповед на Министъра на Икономиката, съставът е увеличен многократно, както и работното време е удължено, което ускорява процеса. Проектните предложения биват одобрявани, отхвърляни  и оттеглени.

Изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 57 876 855,45 лева.

 

От партньори : WEBINAR INVITATION 
 
26/05/2020
 
Този петък, 29 май 2020г. от 11:00 до 12:00 българско време нашите партньри от Българо Британската Бизнес Асоциация/BBBA/ домакинстват уебинар на много актуална и интересна тема, а именно завръщането в офисите след края на извънредното положение. Експертите от Фортън и ДГКВ ще говорят както за организационните, така и за правните аспекти на новата офис реалност. Събитието ще се проведе на английски език. Имаме правата на организаторите да споделяме информация и да каним нашите члеkове да се включат безплатно.
 

Dear BBBA members and partners, 

On 29 May 202011:00 am – 12:00 pm, BBBA will host an online discussion: 

Office 2020: Working from a Distance and at a Distance - Legal, Organisational, and Facility Management Aspects

The discussion will be followed by a QA session. The panel comprising experienced professionals from DGKV and Forton will tackle the following topics:

 • Returning to the office - What are the current governmental health and safety requirements for the office workplace in the Covid-19 aftermath? Can the employer processes health data to meet them?

 • What are the business best practices and new trends to follow? Sample visualisations by Forton for organizing the office space;

 • What shall the employer do if an employee becomes sick from the Coronavirus?

 • What are the responsibilities of the commercial real estate investors as landlords and their facility management operations? Will service charges be impacted? Will there be new rules for use of common areas in building and office complexes?
 • Working from home - does the employer enter in the homes of its employees? What are the challenges and the obligations/responsibilities of the employer and the employee?

 

* Please send your questions in advance using the registration form.

Participation is free of charge but requires registration

 
 
Click Here to Register for the Webinar

Отпада забраната за влизане на граждани от  ЕС и Шенген

22/05/2020

Със заповед на министъра на здравеопазването от 22 май 2020г. отпада забраната на гражданите от ЕС и Шенген да влизат в територията настраната ни. Допускат се краткосрокни бизнес пътувания в рамките на 7 дни, за които няма да се налага карантина, както и на членове на семейства на български граждани, както и за лица, които са във фактическо съжителство с български граждани, но за всички останали остава 14 дневна карантина. Разрешева се транзитно преминаване на граждани на ЕС и Шенген, както и на членове на  техните семейства, както и на граждани от трети страни, които имат разрешение за дълготрайно пребиваване в друга-държава членка или от страна на Шенгенското споразумение с цел да се завърнатв държавата,в която пребивават.

Цялата заповед може да прочетете тук

 

Българо-Испанската Търговска Камара може да Ви съдейства, ако Вашите бизнес пътувания от Испания към България са възпрепятствени. 

 

Микро и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 11 май 2020

08/05/2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Предприятията, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м.април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева. С  тях ще могат да покрият най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

Възможности за микро,малки и средни предприятия чрез фондове

23/04/2020

Нова опция за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) по проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

За повече информация и кандидатстване на следният адрес: https://www.eufunds.bg/en/node/4386?fbclid=IwAR1iCf4O8oP4n8F4bPyz7UZMDesK2aihhcbJXEypyuZIVCU7CDA7nQNK6fI

 

8 Финансови инструменти за справяне с икономическите последствия от COVID-19

22/04/2020            

                     Ето кои са финансови инструменти с публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от COVID 19:

 1.  Безлихвени кредити за физически леца от ББР - Те са с цел подпомагане на засегнатите хора, които са наети на трудов договор, но пуснати в неплатен отпуск, както и за самоосигуряващи се лица, прекъснали дейност или с поне 20% спад в доходите. Кредитите са без такси, комисиони и неустойки, както и без обезпечения. Издължаването по тях става до 5 години, като гратисният период е между 6 и 24 месеца. Крайният срок за кандидатстване е до 31 декември 2020 г. Кредитът в размер до 4 500 лв. (за три месеца издръжка) може да бъде изтеглен само от една търговска банка. 
 2. Кредити за микро предприятия от Фонда на фондовете. - Те се предоставят от Фонда на фондовете и представляват микро кредити до 50 хил. лв. за микро предприятия, за самонаети лица и предприемачи от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 г., безработни повече от 6 месеца). Кредитите са с възможност за гратисен период и срок за връщане от 10 години. Общият бюджет на инструмента е 24 млн. лв.
 3. Необезпечени кредити за МСП от ББР. - Общият обем на програмата е 2 млрд. лв., а максималният размер на кредита е 300 хил. лв. за фирма. Гратисният период на главницата и лихвата е до 36 месеца. Всички сектори са допустими за кандидатстване, чийто краен срок е 23 декември. Целта е осигуряване на ликвидност за преодоляване на негативните последици от Covid-19. Кредитите са без обезпечение. Управлението над този инструмент е поставен в ръцете на ББР.
 4. Кредити за МСП с лихвена субсидия от Фонда на фондовете. - Този вид кредити отново са предоставени от Фонда на фондовете за малките и средни предприятия, запазващи заетостта си по време на кризата. Общият обем на инструмента е до 850 млн. лв., а максималният размер на гаранцията/кредита е до 3.6 млн. лв.
 5. Капиталови инвестиции от Фонда на фондовете. - Капиталовите инвестиции ще бъдат предоставени с четири инвестиционни фонда чрез Фонда на фондовете. Подкрепата е за МСП с потенциал да подпомогнат възстановяването на икономиката след кризата особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Програмата е с фокус върху стартиращи стартъпи и иновативни предприятия. Общият обем на финансовия инструмент е 150 млн. лв., а максималният размер на капиталовите инвестиции на МСП е средно от 800 хил. лв.
 6. Джереми (ЕИФ). - Кредитите се предоставят чрез Европейския инвестиционен фонд. Общият размер на програмата е 880 млн. лв., като максималният размер на гаранцията/кредита за МСП и средно големите предприятия е до 3.6 млн. лв. оборотно финансиране. Фирмите имат възможност за рефинансиране на задължения, възникнали не повече от преди 60 дни.
 7. Средства за градско развитие (ФМФИБ). - Бюджета на този продукта за градско развитие е 353 млн. лева. Предназначени за общини, ПЧП и предприятия, засегнати от кризата, вкл. пряко засегнати сектори - туризъм и транспорт. Те ще бъдат отпускани чрез дългосрочни инвестиционни и оборотни кредити за проекти за градско развитие в размер до 40 млн. лв.
 8. Джесика (ФМФИБ) – този инструмент е също в подкрепа за градско развитие със стойност 65 млн. лева. Предназначен също за общини, ПЧП и предприятия, засегнати от кризата, вкл. пряко засегнати сектори - туризъм и транспорт. Те ще бъдат отпускани чрез дългосрочни инвестиционни и оборотни кредити за проекти за градско развитие в размер до 40 млн. лв.

 

               100% био медове и сладка